Narconon kritiseras i överklagande

Nässjö kommun ser stora brister som länsstyrelsen inte borde ha godkänt
 
Länsstyrelsen har lättvindigt beviljats tillstånd för Narconon att bedriva missbruksvård vid Lättarps gård, Forserum. I ett överklagande från Nässjö kommun riktas stark kritik mot föreståndaren Thomas Petterssons bristande kompetens och kriminella bakgrund. Narconons sätt att bedriva vård ifrågasätts på flera punkter. Hur ska fem personer klara en dygnet-runt-vård med fyrtio missbrukare?
Det är individ- och familjeomsorgsförvaltningen som gör ett försök att överklaga länsstyrelsens tillståndsbeslut för Narconon att starta sin verksamhet. Överklagandet yrkar att länsstyrelsen inte utrett föreningen Narconon tillräckligt och att nämnden respektive länsstyrelsen gör skilda tolkningar av utredningsmaterial. Stor vikt läggs vid föreståndaren Thomas Petterssons bristande kompetens. Socialnämnden menar att länsstyrelsen inte kan styrka att avsaknad av akademisk utbildning kompenseras med annan kunskap.
"Det är inte visat att Thomas Pettersson har kunskap att leda och styra verksamheten så att den kan fortlöpande kan utvecklas och säkras", skriver nämndens (c) ordförande Gunvor Karlsson.
Länsstyrelsen har accepterat att denna kunskap kan överlåtas till annan organisation. Narconon har själv föreslagit PITA-Group. En organisation som nämnden har funnit har nära kopplingar till Narconon och därför inte kan betraktas som utomstående organisaton. Företrädare för PITA-Group uppges William Kent McGregor vara. Också han har nära kopplingar till Narconon hävdar nämnden. Han uppfyller därmed inte kravet på att vara utomstående konsult.
 
Dömd för brott
Föreståndaren Thomas Pettersson har under sin verksamma tid på Narconon dömts för narkotikabrott hävdar nämnden i överklagandet och anser inte att Pettersson visat sådant omdöme som skulle vara meriterande för ett ledarskap inom ett hem för vård eller boende med de höga krav som enligt socialstyrelsen och länsstyrelsen bör ställas på en föreståndare. Han förekommer dessutom i Kronofogdemyndighetens register i sådan omfattning att hans lämplighet vid prövning av ledarskapet borde lagts större vikt vid än vad länsstyrelsen faktiskt gjort.
Nämndens politiker förvånas också över länsstyrelsens konstaterande att det inte går att mäta kvaliten inom missbruksvården. Den uppfattningen delar inte nämnden som hänvisar till Statens beredning för medicinsk utvärdering. Publikationsserien Vetenskap och Praxis Rapport 2001 " Behandling som hjälper mot alkoholism" ger flera exempel på behandlingar med bevisad effekt.
 
"Olämplig metod"
Nämnden tycker inte att det är styrkt att Narconon har vedertagna terapeutiska utbildningskrav för att vara godkända utifrån svensk behörighet. Socialstyrelsens vetenskapliga råd professor Folke Sjökvist skrev i en rapport 1996 att Narconons behandlingsmetoder är direkt felaktiga. Han varnade för riskerna med metoden.
Någon förändring av behandlingen har Narconon inte gjort efter 1996 menar nämnden.
Egentligen fel , någon förändring av metoden har inte gjorts sedan ungefär 1957 när Hubbard fick för sig att bota sin inbillade strålningssjuka med höga doser vitamin och bastubad. Metoden är strängt patentskyddad och att ändra på innehållet kommer aldrig att tillåtas av Scientologkyrkan som äger patentet.
Narconon har uppgett att det inte är tänkbart att ha kontakt med psykiatrin. Hur ska Narconon då uppfylla länsstyrelsens villkor att diagnosticera presumtiva vårdtagare medd psykiska problem, är en fråga nämnden ställer.
Nässjöpolitikerna kritiserar också uppföljningens rutiner som inte är beskrivna och journalsystemens tillgänglighet både för vårdtagaren och tillsynsmyndigheten. Slutligen undrar nämnden hur fyra personer och en föreståndare ska klara bemanningen med 40 vårdtagare.
Det var den 3 februari som länsstyrelsen beviljade tillståndet. Individ- och familjeomsorgsnämnden är inte helt säker på att det går att överklaga då tillståndsgivningen saknar besvärshänvisning.
- Men vi gör ett försök i länsrätten, säger (c) ordförande Gunvor Karlsson.


Narconon kritiseras i överklagande


Nässjö kommun ser stora brister som länsstyrelsen inte borde ha godkänt

 

Länsstyrelsen har lättvindigt beviljats tillstånd för Narconon att bedriva missbruksvård vid Lättarps gård,  Forserum.  I ett överklagande från Nässjö kommun riktas stark kritik mot föreståndaren Thomas Petterssons bristande kompetens och kriminella bakgrund. Narconons sätt att bedriva vård ifrågasätts på flera punkter.  Hur ska fem personer klara en dygnet-runt-vård med fyrtio missbrukare?

Det är individ- och familjeomsorgsförvaltningen som gör ett försök att överklaga länsstyrelsens tillståndsbeslut för Narconon att starta sin verksamhet.  Överklagandet yrkar att länsstyrelsen inte utrett föreningen Narconon tillräckligt och att nämnden respektive länsstyrelsen gör skilda tolkningar av utredningsmaterial.  Stor vikt läggs vid föreståndaren Thomas Petterssons bristande kompetens. Socialnämnden menar att länsstyrelsen inte kan styrka att avsaknad av akademisk utbildning kompenseras med annan kunskap.

"Det är inte visat att Thomas Pettersson har kunskap att leda och styra verksamheten så att den kan fortlöpande kan utvecklas och säkras",  skriver nämndens (c) ordförande Gunvor Karlsson.

Länsstyrelsen har accepterat att denna kunskap kan överlåtas till annan organisation.  Narconon har själv föreslagit PITA-Group.  En organisation som nämnden har funnit har nära kopplingar till Narconon och därför inte kan betraktas som utomstående organisaton.  Företrädare för PITA-Group uppges William Kent McGregor vara.  Också han har nära kopplingar till Narconon hävdar nämnden.  Han uppfyller därmed inte kravet på att vara utomstående konsult.

 

Dömd för brott

Föreståndaren Thomas Pettersson har under sin verksamma tid på Narconon dömts för narkotikabrott hävdar nämnden i överklagandet och anser inte att Pettersson visat sådant omdöme som skulle vara meriterande för ett ledarskap inom ett hem för vård eller boende med de höga krav som enligt socialstyrelsen och länsstyrelsen bör ställas på en föreståndare.  Han förekommer dessutom i Kronofogdemyndighetens register i sådan omfattning att hans lämplighet vid prövning av ledarskapet borde lagts större vikt vid än vad länsstyrelsen faktiskt gjort.

Nämndens politiker förvånas också över länsstyrelsens konstaterande att det inte går att mäta kvaliten inom missbruksvården.  Den uppfattningen delar inte nämnden som hänvisar till Statens beredning för medicinsk utvärdering.  Publikationsserien Vetenskap och Praxis Rapport 2001 " Behandling som hjälper mot alkoholism"  ger flera exempel på behandlingar med bevisad effekt.

 

"Olämplig metod"

Nämnden tycker inte att det är styrkt att Narconon har vedertagna terapeutiska utbildningskrav för att vara godkända utifrån svensk behörighet.  Socialstyrelsens vetenskapliga råd professor Folke Sjökvist skrev i en rapport 1996 att Narconons behandlingsmetoder är direkt felaktiga.  Han varnade för riskerna med metoden.

Någon förändring av behandlingen har Narconon inte gjort efter 1996 menar nämnden.

Egentligen fel , någon förändring av metoden har inte gjorts sedan ungefär 1957 när Hubbard fick för sig att bota sin inbillade strålningssjuka med höga doser vitamin och bastubad. Metoden är strängt patentskyddad och att ändra på innehållet kommer aldrig att tillåtas av Scientologkyrkan som äger patentet.

Narconon har uppgett att det inte är tänkbart att ha kontakt med psykiatrin.  Hur ska Narconon då uppfylla länsstyrelsens villkor att diagnosticera presumtiva vårdtagare medd psykiska problem,  är en fråga nämnden ställer.

Nässjöpolitikerna kritiserar också uppföljningens rutiner som inte är beskrivna och journalsystemens tillgänglighet både för vårdtagaren och tillsynsmyndigheten.  Slutligen undrar nämnden hur fyra personer och en föreståndare ska klara bemanningen med 40 vårdtagare.

Det var den 3 februari som länsstyrelsen beviljade tillståndet.  Individ- och familjeomsorgsnämnden är inte helt säker på att det går att överklaga då tillståndsgivningen saknar besvärshänvisning.

- Men vi gör ett försök i länsrätten, säger (c) ordförande Gunvor Karlsson.
Narconondebatt.html