SmT 040217
Länsstyrelsen sa ja till Narconon
 
Det var med mycket liten marginal som länsstyrelsen fattade ett gynnsamt beslut för Narconons etableringsplaner för ett behandlingshem i Lättarp. Ett par dagar senare än vad som nu blev fallet hade beslutet varit omöjligt. Socialstyrelsen har nämligen skärpt sina kompetenskrav på behandlingshems (HVB-hem) ledning.
Nässjö kommun och länsstyrelsen är oense om etableringen. Individ- och familjeomsorgsnämnden framförde bland annat synpunkter på föreståndarens och den biträdande föreståndarens bristande högskolekompetens, utöver ett antal synpunkter på den personliga lämpligheten.
Nämnden menade att domar för narkotikabrott under tiden som föreståndare på ett behandlingshem samt finnas med i kronofogdens register är tillräckliga skäl att fördjupa utredningen.
Trots detta gav Länsstyrelsen sitt godkännande, ett beslut kommunen nu överklagat och skickat till länsrätten för prövning. Socialstyrelsens har tidigare krävt att föreståndare för hem för vård och boende bör ha någon form av akademisk utbildning. Undantag kunde göras i vissa fall om personen ansågs ha erfarenhet som motsvarade frånvaron av studier.
Med socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boende har detta krav skärpts. Föreståndaren skall ha akademisk utbildning som bör omfatta minst 120 högskolepoäng. Personen skall också ha erfarenhet från liknande verksamhet och vara personligt lämpad för uppgiften. Samma krav skall gälla för biträdande föreståndaren , enligt socialstyrelsen.
Det delikata i sammanhanget är att beslutet om de nya föreskrifterna beslutades den 23 december i fjol och de utkom från tryckeriet den 22 januari. De trädde dock i kraft först två veckor efter att de utkom från trycket, det vill säga den 5 februari. Länsstyrelsen fattade sitt beslut den 3 februari.

Referat av Maria Ivarssons artikel

 
Referat av artikel i Jönköpingsposten 040217
Kraven skärps på behandlingshem.

Med ytterst liten tidsmarginal fattade länsstyrelsen ett positivt beslut för Narconon att etablera ett behandlingshem i Lättarp. Ett par dagar senare hade beslutet varit omöjligt. Socialstyrelsen har nämligen skärpt kompetenskraven på behandlingshemmens ledning.
Nässjö kommun och länsstyrelsen har skilda åsikter om den aktuella etableringen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har kritiska synpunkter på frånvaron av högskolekompetens hos föreståndaren, samt en del synpunkter på den personliga lämpligheten.
Att ha bli dömd för narkotikabrott när man är anställd på ett behandlingshem för missbrukare och dessutom finns med i kronofogdens register, menar nämnden bör vara tillräckliga skäl för djupare granskning. Länsstyrelsens uppfattning i denna fråga var att brotten låg flera år tillbaka i tiden och alltså inte spelade någon roll.
Kommunen överklagade
Kommunen har överklagat tillståndsbeslutet till länsrätten och utöver skälen ovan ifrågasätts hur en så liten personalgrupp som inalles fem personer ska klara att vårda så många som 40 missbrukare. En annan stark kritik som nämnden framför gäller den organisation Narconon ämnar använda sig av för utveckling och förbättring av verksamheten, PITA-Group, som har nära knytningar till Narconon och kan betraktas som jävig. Detta förhållande har länsstyrelsen inte lagt någon vikt vid då man anser att Narconon redan uppfyller grundkraven för att bli godkända. Förbättringsambitioner för verksamheten påverkar alltså inte bedömningen.
Skärpta regler
Men nu har socialstyrelsen skärpt kraven på utbildning. Tidigare krävdes någon form av akademisk utbildning för föreståndare på hem för vård och boende. Undantag kunde göras om personen hade så mycket erfarenhet att det kunde jämställas med studier. Med socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boende har reglerna skärpts. Föreståndaren skall ha akademisk utbildning som bör omfatta minst 120 poäng, samt ha erfarenhet från liknande verksamhet och dessutom vara personligt lämpad för uppgiften.
Beslutet om de nya föreskrifterna fattades den 23 december i fjol och de utkom från trycket den 22 januari. De trädde i kraft två veckor senare, det vill säga den 5 februari. Länsstyrelsen fattade sitt beslut om Narconon den 3 februari.
MARIA IVARSSON
JENNY PETTERSSON

SmT 040217

Länsstyrelsen sa ja till Narconon

 

Det var med mycket liten marginal som länsstyrelsen fattade ett gynnsamt beslut för Narconons etableringsplaner för ett behandlingshem i Lättarp. Ett par dagar senare än vad som nu blev fallet hade beslutet varit omöjligt.  Socialstyrelsen har nämligen skärpt sina kompetenskrav på behandlingshems  (HVB-hem) ledning.

Nässjö kommun och länsstyrelsen är oense om etableringen.  Individ- och familjeomsorgsnämnden framförde bland annat synpunkter på föreståndarens och den biträdande föreståndarens bristande högskolekompetens,  utöver ett antal synpunkter på den personliga lämpligheten.

Nämnden menade att domar för narkotikabrott under tiden som föreståndare på ett behandlingshem samt finnas med i kronofogdens register är tillräckliga skäl att fördjupa utredningen.

Trots detta gav Länsstyrelsen sitt godkännande, ett beslut kommunen nu överklagat och skickat till länsrätten för prövning. Socialstyrelsens har tidigare krävt att föreståndare för hem för vård och boende bör ha någon form av akademisk utbildning.  Undantag kunde göras i vissa fall om personen ansågs ha erfarenhet som motsvarade frånvaron av studier.

Med socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boende har detta krav skärpts.  Föreståndaren skall ha akademisk utbildning som bör omfatta minst 120 högskolepoäng. Personen skall också ha erfarenhet från liknande verksamhet och vara personligt lämpad för uppgiften. Samma krav skall gälla för biträdande föreståndaren , enligt socialstyrelsen.

Det delikata i sammanhanget är att beslutet om de nya föreskrifterna beslutades den 23 december i fjol och de utkom från tryckeriet den 22 januari.  De trädde dock i kraft först två veckor efter att de utkom från trycket, det vill säga den 5 februari.  Länsstyrelsen fattade sitt beslut den 3 februari.


Referat av Maria Ivarssons artikel


 

Referat av artikel i Jönköpingsposten 040217

Kraven skärps på behandlingshem.


Med ytterst liten tidsmarginal fattade länsstyrelsen ett positivt beslut för Narconon att etablera ett behandlingshem i Lättarp.  Ett par dagar senare hade beslutet varit omöjligt. Socialstyrelsen har nämligen skärpt kompetenskraven på behandlingshemmens ledning.

Nässjö kommun och länsstyrelsen har skilda åsikter om den aktuella etableringen.  Individ- och familjeomsorgsnämnden har kritiska synpunkter på frånvaron av högskolekompetens hos föreståndaren,  samt en del synpunkter på den personliga lämpligheten.

Att ha bli dömd för narkotikabrott när man är anställd på ett behandlingshem för missbrukare och dessutom finns med i kronofogdens register,  menar nämnden bör vara tillräckliga skäl för djupare granskning.  Länsstyrelsens uppfattning i denna fråga var att brotten låg flera år tillbaka i tiden och alltså inte spelade någon roll.

Kommunen överklagade

Kommunen har överklagat tillståndsbeslutet till länsrätten och utöver skälen ovan ifrågasätts hur en så liten personalgrupp som inalles fem personer ska klara att vårda så många som 40 missbrukare.  En annan stark kritik som nämnden framför gäller den organisation Narconon ämnar använda sig av för utveckling och förbättring av verksamheten,  PITA-Group,  som har nära knytningar till Narconon och kan betraktas som jävig.  Detta förhållande har länsstyrelsen inte lagt någon vikt vid då man anser att Narconon redan uppfyller grundkraven för att bli godkända.  Förbättringsambitioner för verksamheten påverkar alltså inte bedömningen.

Skärpta regler

Men nu har socialstyrelsen skärpt kraven på utbildning. Tidigare krävdes någon form av akademisk utbildning för föreståndare på hem för vård och boende.  Undantag kunde göras om personen hade så mycket erfarenhet att det kunde jämställas med studier.  Med socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och boende har reglerna skärpts. Föreståndaren skall ha akademisk utbildning som bör omfatta minst 120 poäng,  samt ha erfarenhet från liknande verksamhet och dessutom vara personligt lämpad för uppgiften.

Beslutet om de nya föreskrifterna fattades den 23 december i fjol och de utkom från trycket den 22 januari. De trädde i kraft två veckor senare,  det vill säga den 5 februari.  Länsstyrelsen fattade sitt beslut om Narconon den 3 februari.

MARIA IVARSSON

JENNY PETTERSSON
Narconondebatt.html